Περιγραφή

Στο πλαίσιο του MyOliveGroveCoach  θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις από μη  επανδρωμένα πτητικά μέσα, και θα αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης ελαιώνων το οποίο θα είναι ικανό: (α) να συλλέγει πλήθος δεδομένων ιδιαίτερα σημαντικών και κρίσιμων αναφορικά με την εξέλιξη της προσβολής των δέντρων, (β) να ανιχνεύει ταχύτατα το πρόβλημα, με χρήση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας σήματος, πολυφασματικών εικόνων και υπολογιστικής όρασης, σε συνδυασμό με τεχνικές μηχανικής μάθησης, παρέχοντας τον ακριβή χωρικό εντοπισμό των προσβεβλημένων δεντρων (γ) να καθοδηγεί τον αγρότη/γεωπόνο όταν απαιτείται, με ένα σύστημα επικοινωνίας και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, με κατάλληλες παρεμβάσεις και παρέχοντας χάρτες ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιέργειας. Για την αξιολόγηση του συστήματος θα επιλεχθούν  ελαιώνες στην περιοχή της Ηλείας, που έχουν φυσικές μολύνσεις βερτισιλλίωσης, ενώ τα επίπεδα της προσβολής θα αξιολογηθούν με οπτική παρατήρηση σύμφωνα με μια εντεκάβαθμη κλίμακα βαθμονόμησης της βερτισιλλίωσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (ΠΕΠΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ομάδα έργου

H Gaia Robotics είναι μια ομάδα ειδικών στην τηλεπισκόπηση και στην γεωπληροφορική με κύριο πεδίο ενδιαφέροντος την Γεωργία ακριβείαςΗ Gaia Robotics βοηθά τους πελάτες χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροχημάτα (UAV) και ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό  με τα οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει αγροτικά δεδομένα, συνήθως σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και εδρεύει στην Πάτρα. Εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.

Η IRIDA Labs είναι μια Ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2009 στην Πάτρα. Οι κύριες υπηρεσίες της στοχεύουν στα πεδία των Τεχνολογιών Διαστήματος καθώς και των Ενσωματωμένων Συστημάτων για Μηχανική Όραση. Η IRIDA Labs διαθέτει μια πλήρη σειρά από FPGA IP cores για σύνθεση εικόνας και λογισμικού για σύνθεση πληροφορίας και ανίχνευση πλοίων.

Η εταιρεία μας «Παπαδόπουλος Έλαια» ξεκίνησε να δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του ελαιολάδου από το 1989 δημιουργώντας ένα υπερσύχρονο για την εποχή ελαιοτριβείο. Μέσα από συνεχή βελτίωση της τεχνογνωσίας αλλά και των εγκαταστάσεών μας καταφέραμε σήμερα το όνομά μας να έχει γίνει συνώνυμο με την ποιότητα και να συνεργαζόμαστε μόνο με παραγωγούς που έχουν την ίδια φιλοσοφία.

ΠΑΚΕΤΑ εργασιασ

ΠΕ 1

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι ο ορισμός των αναγκών των τελικών χρηστών, και της αρχιτεκτονικής και των προδιαγραφών του συστήματος, έτσι ώστε
να ικανοποιούνται τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη αγροτικές, τεχνολογικές και νομικές παραμέτρους. Τα αποτελέσματα αυτού του πακέτου θα αποτελέσουν και το αρχικό υλικό της ιστοσελίδας έργου που θα κατασκευαστεί.

ΠΕ 2

Στόχος της ΕΕ2 είναι να μελετηθούν θερμικά και πολύφασματικά δεδομένα που
ελήφθησαν από ελαιώνα που είχε φυσικές μολύνσεις βερτισιλλίου, για τη δυνατότητά τους να επισημαίνουν τα διάφορα επίπεδα στρες που προκαλείται στα δέντρα ελιάς από τη βερτισιλλίωση και να μελετηθεί η επίδραση του στρες της βερτισιλλίωσης στη συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων στα πιο πρόσφατα πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα, και να ταυτοποιηθούν
επίπεδα συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων για κάθε επίπεδο προσβολής.

ΠΕ 3

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
αλγορίθμων επεξεργασίας πολυφασματικών εικόνων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν
αλγόριθμοι επεξεργασίας και σύμπτυξης εικόνων: i) αποθορυβοποίηση και γεωμετρική διόρθωση εικόνων, ii) μετασχηματισμοί αναπαράστασης και εξίσωση ιστογράμματος iii) Τεχνικές ανάκτησης υψηλής ανάλυσης iv) Συμπτυξη εικόνων σε επίπεδο αντικειμένων και σε επίπεδο αποφάσεων και τεχνικές βαθείας μηχανικής μάθησης για χαρακτηρισμό των προσβεβλημένων δέντρων.

ΠΕ 4

Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι η ενσωμάτωση των υποσυστημάτων
που υλοποιήθηκαν στα πακέτα εργασίας 2 και 3 και η δημιουργία του τελικού έξυπνου συστήματος όρασης με χρήση μάσκας εικονικής πραγματικότητας. Επιπλέον, θα προσδιοριστούν υπολογιστικά «ακριβές» επεξεργασίες και θα επιλέγουν αποδοτικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι θα βελτιστοποιηθούν με στόχο την αποδοτική υλοποίησή τους σε
GPUs. Τέλος, θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα για την απομακρυσμένη αλληλεπίδραση
του αγρότη με το γεωπόνο.

ΠΕ 5

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας έχει ως στόχο την αξιολόγηση του έξυπνου
συστήματος όρασης, σε σενάρια που συμφωνούν με τα ηθικά πρότυπα. Τα σενάρια
αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν την επισήμανση των διαφορων επιπεδων στρες που
προκαλείται στα δέντρα ελιάς από τη βερτισιλλίωση και το διαχωρισμό των επιπέδων της
προσβολής (υγιή φυτά, φυτά με αρχικό στρες, φυτά με έντονα συμπτώματα της ασθένειας
κλπ, σύμφωνα με μια καινούργια κλίμακα βαθμονόμησης της βερτισιλλίωσης. Τέλος, θα γίνει
επίδειξη της εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Press kit

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ